Korean ring-necked pheasant 1

 

Korean ring-necked pheasant 2